เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มุ่งดำเนินการผลิตแบบอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน


เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนในครอบครัว

       จากแนวคิดกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์แบบยั่งยืน ได้กำหนดให้ผลิตสินค้าที่ลดผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อนุรักษ์การใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยให้กับพนักงาน ชุมชน ผู้บริโภค และสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
        การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกนั้นจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป้าหมายนี้บรรลุได้ด้วยกระบวนการผลิตเชิงนิเวศวิทยา มีการรีไซเคิลของเสีย กำจัดของเสียอย่างถูกวิธี อนุรักษ์น้ำและประหยัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      โครงการผลิตสินค้าของบริษัทแบบยั่งยืน มุ่งเน้นที่ระบบการผลิตที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์น้ำ ลดภาวะเรือนกระจก และทำการออกแบบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
      ผลิตภัณฑ์ล้างคอยล์เย็นแอร์รถยนต์ของ AIR-4ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน ประหยัดต้นทุน รักษาความปลอดภัยต่อผู้ใช้และต่อโลก การผลิตเน้นความปลอดภัย และ มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ พิสูจน์ได้จากการยอมรับของลูกค้าชั้นนำระดับโลก


Scroll to Top